Umowa pomiędzy fundacją, a członkiem jej zarządu – r. pr. Karol Borkowski

Umowa pomiędzy fundacją, a członkiem jej zarządu – r. pr. Karol Borkowski

Do realizacji swoich statutowych celów organizacja pozarządowa w większości przypadków musi zatrudniać pracowników. W odniesieniu do fundacji przepisy nie stawiają co do zasady żadnych ograniczeń w zakresie zatrudniania osób na umowy cywilno- prawne czy umowę o pracę. Fundacje i stowarzyszenia obowiązują więc te same przepisy z zakresu prawa pracy jak każdy inny podmiot. Sytuacja komplikuje się przy zatrudnieniu członka zarządu – radca prawny Karol Borkowski

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 299 k.s.h. cz. I  – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – art. 299 k.s.h. cz. I – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Członkowie zarządu spółki z o. o. odpowiadają za jej zobowiązania wobec wierzycieli – wynika to wprost z brzmienia art. 299 kodeksu spółek handlowych – zapraszam na analizę przepisu w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dn. 30.01.19 r. (sygn. akt III CZP 78/18) – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.