Nieprawidłowo wykonana naprawa pojazdu – r. pr. Karol Borkowski

Nieprawidłowo wykonana naprawa pojazdu  – r. pr. Karol Borkowski

Nieprawidłowo wykonana naprawa pojazdu jest zmorą wielu kierowców, niedbałość niektórych warsztatów naprawczych narosła wręcz do poziomu legendy, co w efekcie powoduje przyrost spraw kończących się w sądzie. W niniejszym wpisie chciałbym zaprezentować, jak w zarysie wygląda postępowanie przed sądem w takich sprawach i na co zwrócić szczególną uwagę – Radca Prawny Karol Tomasz Borkowski.

Pozwanym w tego typu sprawach jest oczywiście warsztat, który wykonywał naprawę na podstawie zlecenia. Przy wydawaniu auta, a zazwyczaj kilka dni później- po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, samochód ulega awarii, np. przestał działać silnik. W takim wypadku często sięga się już na tym etapie po opinię biegłego rzeczoznawcy – na zlecenie poszkodowanego określi on przyczyny uszkodzenia silnika oraz koszt naprawy pojazdu, tak aby przywrócić jego sprawność.

Jeśli opinia wykaże, że awaria samochodu była wynikiem popełnionego błędu przez mechanika lub jego niedopatrzeniem, odpowiedzialność warsztatu jawi się wówczas jako oczywista. Warunkiem koniecznym wystąpienia szkody w samochodzie poszkodowanego jest więc niedopatrzenie lub błąd mechanika dokonującego naprawy. (Na marginesie wspomnieć należy, iż z uwagi na wykupione ubezpieczenie prowadzonej działalności większość warsztatów „przekierowuje” kwestię odszkodowania do zakładów ubezpieczeniowych).

Istotnym jest ustalenie wartości rynkowej pojazdu w stanie nieuszkodzonym, a także w stanie już po przeprowadzonej nieudolnej naprawie. Różnica wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym i uszkodzonym to również wymierna szkoda poszkodowanego.

W tego typu sprawach przedmiotem sporu będzie więc okoliczność, czy naprawa była wykonana prawidłowo, czy też skutkiem błędów popełnionych przez warsztat doszło do uszkodzenia pojazdu  i w konsekwencji do powstania szkody.

 

Jeśli chodzi już o samo postępowanie przed Sądem – zgodnie z art. 232 k.p.c. obowiązek wskazania dowodów obciąża przed wszystkim strony, a w myśl art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Oznacza to, że osoba która powołuje się na przysługujące jej prawo, występując z żądaniem obowiązana jest udowodnić okoliczności uzasadniające to żądanie. Chodzi tu tylko o takie fakty, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Wspomnieć przy tym należy, że samo twierdzenie strony nie jest żadnym dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności powinno być udowodnione przez stronę to twierdzenie zgłaszającą. Tu dowodami najczęściej są zeznania świadków, a może wystąpić konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego z zakresu naprawy pojazdów mechanicznych, który ewentualnie potwierdzi wersję poszkodowanego – powoda  odnośnie przyczyn powstania szkody w jego pojeździe, a przy tym oceni wartość pojazdu przed i po szkodzie.

 

Jeśli zdaniem Sądu, przedmiotową opinię biegły sporządzi w sposób logiczny, jasny i rzeczowy, to taka opinia zasługuje wówczas na walor wiarygodności. Sąd podczas ustalania zasadności roszczenia oprze się na tej opinii i to jej treści w większości tego typu spraw przesądza o wyniku sprawy.

 

Przechodząc do kwestii prawnych stosownie do treści art. 471 k.c., dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie z art. 361 § 1 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W myśl art. 363 § 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

 

Z powyższych przytoczonych przepisów wynika, że łącznie muszą zostać spełnione trzy przesłanki: niewykonanie albo niewłaściwe wykonanie umowy przez dłużnika, powstanie szkody po stronie wierzyciela – poszkodowanego oraz adekwatny związek przyczynowi pomiędzy tymi dwoma pierwszymi przesłankami. Idąc dalej, gdy przesłanki powyższe zostaną spełnione, a usługa nie została wykonana prawidłowo, to zgodnie z art. 744 k.c. pozwanemu nie należy się wynagrodzenie.

Jak widać w zarysie postępowanie nie jest wyjątkowo skomplikowane, warto jednak zaufać profesjonalistom – Kancelaria Radcowska pomoże przeprowadzić poszkodowanego przez całe postępowanie sądowe i wykazać wszystkie przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej warsztatu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

 

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

 

https://kancelariaborkowski.pl/Blog

 

r. pr. Karol Tomasz Borkowski

 

# ZADOŚĆUCZYNIENIE # ODSZKODOWANIE # ROSZCZENIE # POSTĘPOWANIE SĄDOWE # WYPADEK KOMUNIKACYJNY # ZAKŁAD UBEZPIECZENIOWY # PORADA OD ADWOKAT / RADCA PRAWNY / PRAWNIK