Zakaz eksmisji w dobie pandemii – radca prawny Karol Borkowski

Zakaz eksmisji w dobie pandemii – radca prawny Karol Borkowski

Niebawem koniec roku, a wciąż w mocy pozostaje zakaz wykonywania wyroków nakazujących opróżnienie lokalu- eksmisje są bowiem wstrzymane do nieustalonego ściśle „końca epidemii”. Choć oczywiste są przesłanki humanitarne wobec dłużników, to pamiętać należy, iż brak możliwości wyegzekwowania prawomocnych orzeczeń to problem dla wierzycieli – radca prawny Karol Borkowski.

Przechodząc do meritum – poprzez ustawę z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Ustawodawca wprowadził art. 15zzu. Wprowadza on  zakaz wykonywania wyroków nakazujących eksmisję, poza kilkoma wymienionymi wyjątkami (np. w przypadku orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- oczywiście dotyczy to tylko osoby stosującej przemoc, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej).

Choć przepis ten jawił się jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne i jako taki spotkał się z szerokim zrozumieniem, to jednak pojawiają się coraz bardziej słyszalne głosy sprzeciwu. Przepis ten bowiem w niezmienionej formie obowiązuje nadal. A więc pomimo wydania wyroku nakazującego eksmisję lokatorów wciąż pozostaje on bez znaczenia i jest nieegzekwowalny. Co więcej pamiętać również należy o obowiązującym zakazie wyznaczania przez Sądy terminów licytacji nieruchomości. Nie można ujść naszej uwadze, iż to wszystko powoduje dalsze, narastające zadłużenia dłużników. Co kuriozalne, zakaz ów jest tak sformułowany, iż dotyczy także przypadków przeniesienia  lokatorów do lokalu socjalnego (który został wyznaczony przez gminę).

Warto spojrzeć na sprawę z perspektywy drugiej strony- wierzycieli, wszak prawo własności podlega ochronie konstytucyjnej, a zakaz (choć został wytłumaczony względnami humanitarnymi) stanowi przecież ograniczenie prawa własności.

Zakaz korzystania ze swoich praw przez wierzyciela (poprzez wstrzymanie eksmisji) uniemożliwia czerpania korzyści z mieszkania nie mówiąc już o dodatkowych stratach w sytuacji, gdy lokal zajmowany jest wciąż przez dłużników nie płacących czynszu czy opłat za media.

Przepis ten jawi się jako przesadzony w swoich konsekwencjach, wszak pamiętać należy, iż w polskim prawie nie istnieje pojęcie eksmisji na bruk. W wypadku skierowania sprawy do komornika, gmina jest obowiązana przecież do wskazania konkretnego pomieszczenia tymczasowego lub lokalu socjalnego który spełnia określone standardy. Pojawiają się przesłanki aby sądzić, iż przepis ten zostanie zmieniony i odciąży wierzycieli, na których przecież też odbija się wprowadzony stan epidemii.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

  1. pr. Karol Tomasz Borkowski