Wygrana Kancelarii w sprawie o odfrankowienie- r. pr. Karol Borkowski

Wygrana Kancelarii w sprawie o odfrankowienie- r. pr. Karol Borkowski

W dniu 8 lipca 2020 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie  skierowano w imieniu mocodawczyni pozew przeciwko jednemu z przodujących na polskim rynku banków. Przedmiotem roszczenia było tak zwane odfrankowienie umowy –  czyli refundacja nadpłaconych przez klientkę rat. Po trzech rozprawach sądowych, Sąd wyrokiem z dnia 3 października 2022 r. w całości uznał za konieczne odfrankowienie umowy i zasądził w pełni zgodnie z żądaniem strony powodowej, a ponadto w całości obciążył pozwanego kosztami procesu.

Z ostrożności, na wypadek gdyby Sąd nie uznał za słuszne powyższego żądania i stanowiska strony powodowej Kancelaria zgłosiła roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytowej.

Klientka wzięła kredyt w dniu 23 września 2008 roku roku w banku EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce, w którego miejsce wstąpił Polbank EFG S.A., a następnie na miejsce owego podmiotu w roku 2013 wstąpił z kolei Raiffeisen Bank Polska S.A.

Kancelaria zebrała niezbędne dokumenty i wytoczyła w imieniu klientki powództwo do Sądu w Warszawie  o odfrankowienie zawartej umowy. W odpowiedzi na pozew pozwany bank nie uznał roszczeń kredytobiorczyni. W przedmiotowej sprawie odbyły się trzy rozprawy przed Sądem w Warszawie (odbyły się przesłuchania powódki i zeznania świadków). który wyrokiem z dnia 3 października 2022 r. w całości uznał odfrankowienie umowy za zasadne i zasądził w pełni zgodnie z żądaniem strony powodowej.

Zaznaczyć należy, iż w zgłoszonym powództwie kredytobiorczyni zarzuciła częściową bezskuteczność zawartej umowy kredytowej w zakresie klauzul walutowych. Sąd dokonał więc odfrankowienia umowy – w ocenie Sądu bowiem powództwo zasługiwało na uwzględnienie w takim zakresie w jakim kredytobiorczyni wystąpiła z roszczeniem dotyczącym bezskuteczności niektórych klauzul umownych, które to klauzule prowadziły w konsekwencji do  płacenia na rzecz pozwanego przez kredytobiorczynię rat znacznie wyższych niż kwota, która była faktycznie należna z tytułu zawartej umowy kredytowej.

Największe nieprawidłowości rodziły przedmiotowe postanowienia umowy, doprowadziły one bowiem do sytuacji, gdzie kredytobiorczyni nie miała żadnej informacji ani punktu odniesienia, w jakiej konkretnej wysokości kształtować się będzie jej zobowiązanie. Tak jak w przeważającej większości tego typu spraw, przeliczenia rat kredytu były przeprowadzane za pomocą tabeli kursowej banku – w sposób zupełnie od niego zależny (ustalene w sposób arbitralny). Podsumowując- doszło więc do rażącego naruszania interesów klientki.

Sąd ustalił wysokość nadpłaconych rat w oparciu wyłącznie o kalkulację sporządzoną przez stronę powodową, bez udziału biegłego – jednoznacznie wskazuje to na skuteczność i staranność działań Kancelarii już na etapie przedsądowym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii Radcowskiej Samoszuk Borkowski s. c. na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/