SZKODA CAŁKOWITA AUTA W LEASINGU – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

SZKODA CAŁKOWITA AUTA W LEASINGU – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

W ostatnich latach leasing wzrasta na popularności jako forma zakupu samochodu dla firmy. Przez okres obowiązywania umowy właścicielem pojazdu jest firma leasingowa- jakie konsekwencje wywołuje więc wystąpienie szkody całkowitej dla użytkownika pojazdu? – Zapraszam do omówienia w zarysie – r. pr. Karol Tomasz Borkowski.

Podstawowym dokumentem, który stanowi zbiór obowiązków jak i praw stron umowy leasingu jest OWUL (Ogólne Warunki Umowy Leasingu) dołączany zawsze do umowy zawieranej z leasingodawcą. Uregulowana jest tam choćby tak istotna kwestia jak sposób rozliczenia umowy leasingu w przypadku wystąpienia szkody całkowitej. Jej wystąpienie powoduje zawsze wygaśnięcie umowy leasingu. Rodzi to szereg konsekwencji po obu stronach, np. leasingodawca zyskuje prawo do wszystkich pozostałych rat (tych które pozostały do zakończenia umowy) pomniejszone o wartość wykupu.

Wartość która pozostała, ulegnie zawsze pomniejszeniu o kwotę uzyskaną od ubezpieczyciela, tj. wypłacone odszkodowanie. Zaznaczyć należy, iż o szkodzie całkowitej mówimy (przy ubezpieczeniu OC) gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego do naprawy szkody nadmierne trudności lub koszty- patrz brzmienie art. 363 § 1 k.c. Oznacza to, że gdy wartość naprawy przekroczy całkowitą wartość pojazdu wyliczonej na dzień szkody, wówczas ubezpieczyciel może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej.

Ubezpieczyciel przy wyliczeniu owej szkody całkowitej posługuje się wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień szkody, oraz wartością pozostałości wraku. Odszkodowanie to nic innego jak różnica pomiędzy powyższymi wartościami. Pozostałości pojazdu stanowią własność poszkodowanego i może on nimi swobodnie dysponować, więc nie można zapomnieć o tym, aby powiadomić leasingodawcę (a więc właściciela pojazdu) o każdej ofercie kupna pozostałości.

Zależnie od wyceny szkody i kwoty pozostałej do spłaty leasingobiorcy świadczenie może wystarczyć na pokrycie zadłużenia. Ewentualna nadwyżka z odszkodowania zostaje wypłacona leasingobiorcy. W najlepszej sytuacji znajdują się te osoby, które i tak były już  bliskie zakończenia obowiązywania umowy leasingu. W tym przypadku wysokość przyznanego odszkodowania zazwyczaj przekracza kwotę należnych płatności na rzecz leasingobiorcy.

Pamiętać jednak należy, że zupełnie odwrotnie przedstawia się sytuacja tych osób, które spłacają raty z umowy leasingu od niedawna. Wartość odszkodowania po zajściu szkody całkowitej w pojeździe prawie zawsze nie wystarcza na pokrycie należności wobec firmy leasingowej. Jeśli nie wykupiliśmy ubezpieczenia GAP, które chroni przed takim ryzykiem, staniemy przed koniecznością wdania się w spór z ubezpieczycielem o jak najwyższą refundację kwoty odszkodowania. Pomoc radcy prawnego jest nieodzowna z uwagi na dość skomplikowaną materię, której ewentualny pozew będzie dotyczył.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski