Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a prawo własności- R. PR. KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a prawo własności- R. PR. KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Wiele osób kupujących mieszkanie staje przed dylematem, czy warto nabyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego? Różnice wobec zwykłego prawa własności nie są wcale takie znaczne – pr. Karol Tomasz Borkowski

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czym owe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest. Otóż zostało uregulowane w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Jest to ograniczone prawo rzeczowe, które jest zbywalne i dziedziczne, co oznacza, że przechodzi na spadkobierców, a także korzysta z ochrony, jaka przysługuje właścicielowi rzeczy. Tak jak w zwykłym prawie własności mamy tu prawo do korzystania z lokalu oraz rozporządzania nim. Jednak właścicielem mieszkania wciąż jest spółdzielnia mieszkaniowa. Ma to ten skutek, iż niektóre czynności, które zamierzamy podejmować w lokalu wymagają zgody spółdzielni. Chodzi tu o sytuację taką, jak np. chęć zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego na użytkowy.

Biorąc powyższe pod uwagę można powiedzieć, iż oba prawa są dość podobne – są zbywalne, podlegają egzEkucji i można je dziedziczyć.

Pewne różnice między owymi prawami mogą zarysować się jeśli przejdziemy do kwestii zarządu częściami wspólnymi nieruchomości. Posiadając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, i zarazem będąc więc członkiem spółdzielni, to jej w pełni powierzamy zarządzanie przedmiotową nieruchomością. W przypadku zaś zwykłego prawa własności mieszkańcy, np. bloku- z reguły tworzą wspólnotę mieszkaniową. Wówczas zarząd częściami wspólnymi zazwyczaj jest zlecany prywatnej firmie zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami. Ma to często wpływ na różnicę w kosztach utrzymania lokalu.

Co istotne, odnosząc się jeszcze do kwestii zbywalności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu- na wypadek sprzedaży ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu osobie trzeciej, każdy z pozostałych współwłaścicieli może wejść w miejsce nabywcy. Jest to uprawnienie, które nie wymaga zgody samego zbywcy tego udziału. Zawarcie umowy bez powiadomienia uprawnionych o zbyciu skutkuje nieważnością tak zawartej umowy.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż ceny mieszkań są w zasadzie podobne, bez względu na to jakie prawo do nich przysługuje. Co najistotniejsze jednak po nabyciu omawianego prawa, możemy przekształcić je we własność. Co do zasady wystarczy złożyć pisemny wniosek do zarządu spółdzielni o zawarcie umowy o przekształcenie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność, możliwe jest również oczywiście założenie odrębnej księgi wieczystej. W każdej z powyższych czynności warto zgłosić się po pomoc do radcy prawnego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski