Rezygnacja członka zarządu spółki z o. o. z pełnienia funkcji – procedura i konsekwencje – RADCA PRAWNY KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Rezygnacja członka zarządu spółki z o. o. z pełnienia funkcji – procedura i konsekwencje – RADCA PRAWNY KAROL TOMASZ BORKOWSKI

Do 1 marca 2019 r. rezygnacja z piastowanej funkcji członka zarządu była stosunkowo prosta – polegała na złożeniu spółce oświadczenia o rezygnacji, co więcej nawet jeśli członek zarządu byłby „ostatnim na pokładzie” mógł wciąż co do zasady,  złożyć spółce oświadczenie kierując je na adres siedziby. Ewentualnie ostrożniejszym rozwiązaniem było powołanie pełnomocnika, aby ów mógł odebrać złożone oświadczenie w imieniu spółki. Obecnie bo już od 1 marca 2019 r. regulacja ta uległa pewnej zmianie. – zapraszam do lektury – r. pr. Karol Tomasz Borkowski

Zmieniono między innymi zasady w zakresie adresata oświadczenia rezygnującego członka zarządu. Mianowicie jeżeli w wyniku rezygnacji ostatniego członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie zostałby obsadzony, rezygnację taką należy złożyć wspólnikom. A więc ustawodawca uniemożliwił członkom zarządu składania oświadczeń „samym sobie”. Zgodnie z powyższym to wspólnicy stają się jedynymi uprawnionymi do przyjęcia takiej rezygnacji. Oczywistym jawi się, iż chodzi tu o traktowane priorytetowo obsadzenie wakatów w zarządzie spółki – pozwala to na zabezpieczenie wszelkich interesów spółki i jej niezakłóconą kontynuację.

Wskazać należy w tym miejscu również na  art. 202 § 6 KSH, który określa konieczny do spełnienia obowiązek dla rezygnującego ostatniego członka zarządu, a mianowicie obligatoryjne zwołanie zgromadzenia wspólników. Nie samo więc złożenie rezygnacji lecz dopiero zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z dołączonym do zaproszenia na to zgromadzenie oświadczeniem o rezygnacji niejako skutkuje rezygnacją z pełnienia funkcji członka zarządu. Na marginesie wskazać należy, iż ustawodawca przewidział, że niektóre umowy spółki jako organ powołujący zarząd wskazują choćby radę nadzorczą – wówczas  przepisy pozwalają na odmienną procedurę.

Zgodnie z dyspozycją art. 202 § 6 KSH rezygnacja członka zarządu z pełnionej funkcji jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

Pamiętać należy również o tym, iż pełnienie funkcji w zarządzie jest odpłatne, co uznać należy raczej za regułę w spółkach kapitałowych.  Istotnym jest więc, iż jeśli decyzja członka zarządu o zakończeniu dalszego swojego funkcjonowania w spółce i złożeniu rezygnacji została podjęta bez ważnego powodu, taka osoba bezsprzecznie odpowiada za szkodę wyrządzoną spółce z powodu takiej rezygnacji. Dzieje się tak dlatego, iż jest to traktowane jak wypowiedzenie zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Podstawą prawną odpowiedzialności członka zarządu stanowią wówczas przepisy KC o umowie zlecenia – art. 202 § 5 ksh  w zw. z art. 746 § 2 k.c.

Tu więc w grę wchodzi kwestia ważnych powodów, a zgodnie z orzecznictwem oprócz takich czynników jak choroba, czy zmiana miejsca zamieszkania jest także np. utrata zaufania wobec wspólników.

Pamiętać należy, iż także w sprawach prowadzenia spółki pomoc radcy prawnego może okazać się nieodzowna – wśród wielu formalnych procedur i sztywnych ram wyznaczonych przez ustawodawcę nieraz ciężko przebrnąć bez profesjonalisty.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski