Przekształcenie działalności gospodarczej – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

Przekształcenie działalności gospodarczej – RADCA PRAWNY KAROL BORKOWSKI

W ostatnich tygodniach obserwujemy wzrost zainteresowania kwestią przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszam do omówienia zarysu procedury – radca prawny Karol Borkowski.

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż możliwości przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością skorzystać może każdy przedsiębiorca, a  rozmiar prowadzonej działalności nie ma tu znaczenia.  Chcąc wymienić konkretne zalety tego rozwiązania na pierwszy plan przebija się kwestia przejścia praw i obowiązków na nowo powstały podmiot. Dzieje się to wówczas na zasadzie kontynuacji co ma tę zaletę, iż wszelkie umowy zawarte przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą funkcjonują dalej, a powstała sp. z o. o. automatycznie staje się stroną każdej umowy.

Przechodząc do poszczególnych etapów zacząć należy od ustalenia wartości bilansowej majątku przedsiębiorstwa (takie czynności powierza się rewidentowi bądź księgowości). Idąc dalej zgodnie z kodeksem spółek handlowych koniecznym jest stworzenie planu przekształcenia, który musi przybrać formę aktu notarialnego – w tym z pewnością może pomóc radca prawny. Powyższy akt, jak i oświadczenie przedsiębiorcy o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej taksy notarialnej.

Na dalszym etapie wskazany powyżej plan przekształcenia musi zostać zbadany przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd (dopuszcza się złożenie wniosku wskazującego na konkretnego biegłego, który badanie planu wykona). Koszt opinii biegłego rewidenta waha się od około 1.200 złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych, radca prawny przedstawiając zarys przekształcenia wskaże również wszelkie koszty, które klient będzie musiał ponieść a do finalnego przekształcenia.

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jednoosobowej) konieczne jest także stworzenie aktu założycielskiego spółki – musi ona mieć formę aktu notarialnego, wobec czego i tu należy liczyć się z taksą notarialną.

Na samym końcu złożony zostaje wniosek o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przy przekształceniu, jak już pisałem powyżej, nowo powstała spółka stanie się stroną wszelkich umów, które były bezpośrednio związane z jednoosobową działalnością gospodarczą. Nie ma więc konieczności zawierania aneksów, czy też umów przelewu wierzytelności. Nie powstaje również konieczność wyrażania zgody przez drugą stronę umowy na wejście spółki przekształconej w prawa przekształcanego przedsiębiorcy.

Co niezwykle istotne z mocy samego prawa przekształcona spółka staje się podmiotem wszelkich koncesji, zezwoleń, ulg oraz uprawnień z innych decyzji administracyjnych. Nie zachodzi zatem potrzeba ponownego występowania do urzędów/instytucji o wydanie tych decyzji. Pracownicy stają się z mocy prawa pracownikami przekształconej spółki. Nie ma potrzeby ich uprzedniego zawiadamiania, ani uzyskiwania ich zgody.

Istotnym, jest aby pamiętać, iż mimo że forma prowadzenia działalności gospodarczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest względnie bezpieczniejsza (odpowiedzialność majątkiem spółki, a nie całym majątkiem przedsiębiorcy co do zasady) – przedsiębiorca odpowiadają za zobowiązania spółki za okres na 3 lata przed jej przekształceniem.

Przekształcenie działalności gospodarczej jest co do zasady w ujęciu podatkowym neutralne. Nie powstaje obowiązek zapłaty podatku od dochodu/przychodu ze sprzedaży majątku przekazanego do majątku jednoosobowej spółki z o.o.

Powyżej zaprezentowałem jedynie niepełny zarys etapowego przekształcenia działalności gospodarczej – kwestia ta jest skomplikowana i skorzystanie z pomocy radcy prawnego jawi się jako nieodzowne.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski