Podział majątku wspólnego małżonków – r. pr. Karol Borkowski

Podział majątku wspólnego małżonków – r. pr. Karol Borkowski

W większości przypadków wraz z momentem zawarcia małżeństwa, pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Zakończenie małżeństwa rodzi zaś konieczność podzielenia wspólnego majątku- to trudne i angażujące emocjonalnie strony postępowanie ma doniosłe znaczenie i wprost przekłada się na sytuację finansową każdego z rozwiedzionych małżonków. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim opracowaniem tego zagadnienia.

W pierwszej kolejności należy wskazać, czym owa wspólność ustawowa jest. Obejmuje ona składniki majątku, które zostały nabyte w czasie trwania małżeństwa przez małżonków (wspólnie lub przez jednego z nich, np. nieruchomości, czy pojazdy).   Ów majątek wspólny stanowią w szczególności dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków, np. z najmu lokalu, wynagrodzenie za pracę, środki zgromadzone na rachunku każdego z małżonków, kwoty składek ZUS.

Rozróżnić tu trzeba majątek osobisty małżonków, stanowią go przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością majątkową. Takie mienie nie podlega w ogóle podziałowi pomiędzy małżonkami. Są to np. spadki, darowizny, osobiste przedmioty, emerytura, renta a także prawa majątkowe, które zostały nabyte przez jednego małżonka jeszcze przed zawarciem małżeństwa lub pochodzą z dziedziczenia lub darowizny. Małżonkowie dysponują razem tylko majątkiem wspólnym, a każdy z małżonków indywidualnie pozostaje wyłącznym dysponentem swojego majątku osobistego. Warto pamiętać, iż rzeczy nabyte za pieniądze z majątku osobistego jednego z małżonków, wejdą tylko do jego majątku osobistego, a pozostawanie we wspólności majątkowej małżeńskiej nie ma tu znaczenia.

Podział majątku może zostać dokonany u notariusza – byli małżonkowie muszą jednak zgodnie podzielić składniki wspólnego majątku. Umowę o podział majątku wspólnego u notariusza można więc zawrzeć, wówczas gdy strony są zgodne co do warunków i sposobu podziału. To strony bowiem wskazują wartość składników majątku, a także sposób, w jaki majątek ma zostać podzielony.

Jeśli małżonkowie w tej kwestii nie będą w stanie dojść do porozumienia, wówczas sprawa zostaje skierowana do Sądu. Wówczas to Sąd podejmuje decyzję o sposobie podziału – dojdzie do określenia rozmiaru wspólnego mienia, jego wyceny i poczynionych nakładów przez każdego z małżonków. Nie bez znaczenia pozostaje również sytuacja życiowa małżonków. Sąd powinien określić skład majątku podlegającego podziałowi.

Co do zasady gdy dochodzi do rozwodu – małżonkowie dzielą wspólny majątek po połowie . Pamiętać jednak należy, iż każdy z małżonków musi zwrócić wydatki/ nakłady (koszty poniesione na zachowanie lub ulepszenie rzeczy wspólnej), poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty. Możliwym więc jest wystąpienie z żądaniem zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniono ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny, a do zwrotu dochodzi przy podziale majątku wspólnego.

 

Wskazać należy, iż postępowania o podział majątku wspólnego nie należą do łatwych, Kancelaria Radcowska Samoszuk Borkowski s. c. ma bogate doświadczenie w tego typu sprawach,  przeprowadziliśmy wiele postępowań dotyczących zawiłych i skomplikowanych stanów faktycznych. Zapraszamy na konsultacje.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r.pr. Karol Tomasz Borkowski

 

#rozwod #podzial_majatku #prawnik  #rozliczenie #porada_prawna #radca_prawny #prawnik_bialystok