Obowiązek alimentacyjny – jak i kiedy można go zakończyć? – r. pr. Karol Borkowski

Obowiązek alimentacyjny – jak i kiedy można go zakończyć? – r. pr. Karol Borkowski

Wciąż żywy jest mit o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności lub zaprzestania edukacji. Jak już pisałem w niniejszym blogu, we wpisie dotyczącym alimentów- w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie został wyznaczony konkretny czas trwania tego obowiązku. Zasadnym więc jawi się pytanie – kiedy wobec tego można obowiązek alimentacyjny zakończyć?

Wyżej wskazany brak widocznej granicy obowiązku alimentacji wynika wprost z treści art. 133 § 1 k.r.o.,  który brzmi:

„Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.”

Inaczej mówiąc – obowiązek rodziców dostarczania środków utrzymania i wychowania trwa tak długo, aż dziecko nie zdobędzie (stosownie do swoich predyspozycji) kwalifikacji zawodowych, czyli do chwili usamodzielnienia się, i tu bez znaczenia jest osiągnięty wiek dziecka.

Podsumowując więc powyższe – zgodnie z prawem rodzinnym obowiązek alimentacyjny nie wygasa z chwilą ukończenia konkretnego wieku przez dziecko ani też w momencie zaprzestania przez nie edukacji.

Aby więc zakończyć obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego dziecka, muszą wystąpić ku temu przesłanki, to znaczy wówczas, gdy uiszczanie kwoty alimentów jest połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla rodzica lub gdy dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, a także w wypadku gdy żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. dziecko zachowuje się rażąco niewłaściwie wobec rodzica).

Przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, obowiązek alimentacyjny rodziców może ustać wcześniej wówczas jedynie, gdy dziecko podejmie zatrudnienie w czasie pobierania nauki, a jego zarobki pozwolą na zaspokojenie jego potrzeb, gdy przyznana została renta rodzinna lub gdy dziecko posiada własny majątek.

Co istotne dziecko/beneficjent nie może zrzec się alimentów, które są na jego utrzymanie płacone. O zakończeniu obowiązku alimentacji nie decyduje oczywiście również zobowiązany rodzic. Otóż poza oczywistym przypadkiem zakończenia alimentacji, w wypadku śmierci obowiązanego, jedynie orzeczenie sądu może spowodować wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego (przy wystąpieniu wskazanych wyżej przesłanek).

Skoro więc uchylenie obowiązku alimentacji może nastąpić jedynie poprzez orzeczenie sądowe- wymaga to więc złożenia stosownego pozwu, a w tym zakresie warto skorzystać z profesjonalnej pomocy radcy prawnego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski