Obniżenie ceny – wygrana Kancelarii

Obniżenie ceny – wygrana Kancelarii

Kolejna wygrana Kancelarii- tym razem w sprawie z naszej ulubionej branży motoryzacyjnej. W dniu wczorajszym Sąd w Białymstoku zasądził na rzecz naszego klienta żądaną kwotę w sprawie dotyczącej zlecenia zakupu, naprawy i dostarczenia pojazdu ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Tego typu sprawy zdarzają się często, więc warto przedstawić zarys jej przebiegu.

Nasz klient zawarł z pozwanym umowę dotyczącą zakupu uszkodzonego pojazdu marki FORD. Pozwany po zakupie ww. auta na rynku amerykańskim, miał powyższe auto sprowadzić i naprawić używając części wyłącznie oryginalnych. Zwłaszcza ten ostatni element był w sprawie niezwykle istotny. Po sprowadzeniu pojazdu ze Stanów Zjednoczonych przez pozwanego i dokonaniu naprawy powód zlecił niezależnej firmie dokonanie przeglądu pojazdu- sprawdzenia przed zakupem i pomiar geometrii. Wynik powyższych badań okazał się negatywny- pojazd został naprawiony nieprawidłowo i nieprofesjonalnie.

W związku z powyższym pozwany zobowiązał się do dokonania kolejnej naprawy, która również okazała się nieprawidłowa. Klient spotkał się też ze zdecydowaną odmową przeprowadzenia kolejnej próby skutecznej naprawy, co więcej pozwany stanął na stanowisku, iż naprawa została wykonana poprawnie, a roszczenia wynikają z braku wiedzy powoda w zakresie napraw pojazdów. W rezultacie spowodowało to wytoczenie powództwa przez Kancelarię. Powód zażądał zwrotu części zapłaconej kwoty za nieprawidłowo wykonaną usługę (obniżenie ceny już w całości zapłaconej). Roszczenie wynikało z potrzeby dokonania naprawy pojazdu w wyniku wcześniejszych nieudolnych napraw dokonanych przez pozwanego, na którą powód nie ma środków.

W toku postępowania na wniosek strony powodowej został dopuszczony i przeprowadzony dowód z opinii biegłego, który jednoznacznie wskazał, iż auto zostało naprawione nieprawidłowo niezgodnie z technologią producenta, nie zważając  na walory estetyczne i użytkowe pojazdu. Nie wdając się w szczegóły techniczne, najistotniejszym było to, iż nie uwzględniono różnicy w wersji europejskiej i  amerykańskiej, a także wymogów dopuszczenia do ruchu w Polsce. W rezultacie więc błędnie wykonanej naprawy i użycia nieodpowiednich części auto nie przeszłoby badań technicznych i nie zostałoby dopuszczone do ruchu, a więc było bezużyteczne.

Przechodząc do kwestii prawnych, pamiętać należy, iż prawo do obniżenia ceny przysługujące kupującemu jest przedmiotem regulacji zawartej w kodeksie cywilnym- jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny.  Jeżeli kupującym jest konsument (tak jak w przedmiotowej sprawie), a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

W razie ujawnienia się wady przedmiotu sprzedanego, sprzedawca staje się odpowiedzialny wobec kupującego za istnienie wady. Wystarczającą przesłanką faktyczną tego rodzaju odpowiedzialności, która powstaje już po wykonaniu świadczenia z umowy przez sprzedawcę (umorzeniu jego zobowiązania), jest ustalenie, że wydana i odebrana przez kupującego rzecz wykazuje cechy kwalifikujące ją w danym stosunku prawnym jako rzecz wadliwą. Zamawiający/kupujący może żądać obniżenia wynagrodzenia/ceny zawsze gdy przedmiot umowy jest niezgodny z jej ustaleniami, a tak było w przedmiotowym stanie faktycznym. Nieudolne naprawy zmusiły powoda do dokonania naprawy kolejnej, aby auto było zdatne do użytku, tak jak wynikało to z umowy łączącej strony- nie było zaś podstaw aby koszty te pokrywał powód samodzielnie skoro wina nie leżała po jego stronie.

Powyższa sprawa pokazuje, iż nawet w sporach wymagających posiadania wiedzy eksperckiej nie należy się poddawać- skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej jawi się jednak w takich sprawach jako niezbędne.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski