Nieprawidłowo wykonany remont: jakie przyługują nam uprawnienia? – r. pr. Karol Borkowski

Nieprawidłowo wykonany remont: jakie przyługują nam uprawnienia? – r. pr. Karol Borkowski

Nasza Kancelaria prowadzi coraz więcej postępowań sądowych w zakresie roszczeń za nieprawidłowo wykonany remont – nierzetelni wykonawcy przeprowadzają prace w sposób nieprofesjonalny, opóźniają się z rozpoczęciem prac, a nawet w  ogóle do ich wykonania nie przystępują (mimo otrzymania zaliczki). Obowiązujące przepisy pozwalają jednak na skuteczną ochronę praw i refundację poniesionych strat w związku z nieprawidłowo wykonanym remontem – radca prawny Karol Borkowski

W pierwszej kolejności omówić należy kwestię niewykonania remontu w terminie, lub rozpoczęcie jego wykonywania w sposób na tyle spóźniony, że dalsze jego prowadzenie nie daje nadziei na skuteczne wywiązanie się wykonawcy z umowy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z faktu, iż większość umów dotyczących prac remontowych jest zawieranych w formie ustnej, a nie pisemnej, a jeśli już strony spiszą postanowienia umowne, to są one jedynie szkicowe, nie regulujące podstawowych kwestii. Mowa tu o takich zagadnieniach jak choćby kary umowne za nieprzystąpienie do prac w terminie, czy uprawnienie do odstąpienia od umowy, jeśli wykonawca nie przystąpi do rozpoczęcia prac w określonym terminie. Brak tego zapisu nie zamyka jednak drogi działania. Wskazać należy tu treść przepisów z których wynika że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Z powyższego jednoznacznie więc wynika, iż nawet przy zawarciu umowy jedynie w ustnej formie, jeżeli nasz wykonawca tak bardzo opóźnia się z wykończeniem remontu, że wręcz niemożliwym jest żeby zdołał go ukończyć w terminie na jaki strony się umówiły, przysługuje nam uprawnienie do odstąpienia od umowy bez obowiązku wcześniejszego wezwania do wykonania (co do zasady istnieje obowiązek wystosowania takiego wezwania do wykonania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy, jeśli wykonawca przeprowadza prace w sposób nieprawidłowy).

Co do zasady, gdy prace zostały już wykonane, zleceniodawcy/zamawiającemu przysługuje roszczenie odszkodowawcze od wykonawcy za każdą wadę związaną z przedmiotową umową. To jednak, jak należy działać i jakie uprawnienia nam przysługują jest uzależnione od pewnych czynników, jak np. to czy remont został już w pełni wykonany i na czym polegały wady (opóźnienie w wykonaniu, czy nieprofesjonalne i nieprawidłowe wykonanie). Dla przykładu, w wypadku gdy prace remontowe zostały wykonane w pełni, jesteśmy uprawnieni do wystosowania roszczenia odszkodowawczego za nienależytego wykonanie umowy (art. 471 kodeksu cywilnego), lub możemy złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (reżim rękojmiany). Warto zaznaczyć, iż możemy działać jeszcze na etapie przeprowadzania prac przez wykonawcę – jeśli bowiem dostrzegamy nieprofesjonalne wykonywanie umowy, możemy żądać nawet wykonania zastępczego.

Gdy w tego typu sprawach dochodzi już do sporu, w szczególności przy umowie zawartej w formie ustnej, postępowanie dowodowe obejmuje korespondencję e- mailową, SMSy wymieniane pomiędzy stronami i zeznania świadków. Co więcej w postępowaniu sądowym niejednokrotnie powoływany jest dowód z opinii biegłego sądowego, który wyceni ewentualny zakres i wartość wykonanych prac. Reasumując postępowanie sądowe nie jest w tej materii proste i warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Pomoc profesjonalisty jakim jest radca prawny jest też nieodzowna na etapie konstrukcji umowy – dzięki prawidłowo sformułowanym postanowieniom umowy, z dużym prawdopodobieństwem uda się postępowania sądowego uniknąć.

O kwestii nieprawidłowego wykonania umowy (art. 471 k.c.) wspominałem już w uprzednim wpisie na naszym blogu:

NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY – WYGRANA W SPRAWIE PRZECIWKO SERWISOWI NAPRAWCZEMU – R. PR. KAROL BORKOWSKI

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski