BRAK UBEZPIECZENIA OC – KONSEKWENCJE – R. PR. KAROL BORKOWSKI

BRAK UBEZPIECZENIA OC – KONSEKWENCJE – R. PR. KAROL BORKOWSKI

Każdy zarejestrowany samochód osobowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. W przeciwieństwie do aut ciężarowych przepisy nie przewidują możliwości czasowego wyrejestrowania takich pojazdów,  a więc  w ciągłości polisy OC nie mogą występować przerwy. Kontrolę dochowania ww. obowiązku przeprowadza Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – jeśli zwraca się do nas z żądaniem udowodnienia zawarcia umowy ubezpieczenia– prawdopodobnie wystąpiły w tym zakresie wątpliwości – radca prawny Karol Borkowski

Sytuacja co do zasady jest prosta – osoba, która nie spełniła wyżej wskazanego obowiązku musi wnieść opłatę karną, która jest w sposób jasny określona w przepisach (zarówno procedury odwoławcze, wysokość jak i sposób egzekwowania tej opłaty). Kary mogą mieć różną wysokość w zależności od rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia, np. przy samochodach osobowych to równowartość dwukrotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę. Idąc dalej wysokość kary zależna jest też od okresu w jakim auto nie miało ważnego ubezpieczenia OC, i tak przy okresie pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym powyżej 14 dni  to kwota równa 100% opłaty karnej.

Istnieje też specjalny tryb windykacji – jeśli nie dojdzie do wpłaty kary w sposób dobrowolny, może być ona ściągana zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi czyli na drodze postępowania egzekucyjnego przez urząd skarbowy.

Zaznaczyć przy tym należy, iż oczywiście możliwe jest wnioskowanie o umorzenie (w tej ewentualnej kwestii o umorzeniu decyduje komisja złożona z pracowników UFG). Działa to jednak w uzasadnionych, konkretnych przypadkach i w werdykcie komisja zwraca uwagę przede wszystkim na wyjątkowo trudną sytuacją majątkową osoby zobowiązanej, ale także na jej ogólną sytuację życiową. Jeśli komisja uzna, iż przesłanki występują, wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę  za brak OC – w całości lub w części albo też rozłożyć ją na raty – pamiętać przy tym należy, iż odbywa się to wyłącznie na pisemny wniosek ubezpieczonego.

Nie jest też tak, iż każde wezwanie do zapłaty otrzymane od UFG  z zasady jest słuszne -jeżeli na wezwanie Funduszu osoba zobowiązana udowodni, że we wskazanym okresie zawarte ubezpieczenie OC było jednak ważne lub obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia nie było, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odstąpi od dochodzenia opłaty.

Nie wszystkie sytuacje są jednak oczywiste – jeśli bowiem nie zgadzamy się z treścią wezwania wystosowanego przez UFG, (np. w sytuacji gdy nie byliśmy już właścicielem auta w okresie, w którym auto nie było ubezpieczone), można wytoczyć powództwo o ustalenie nieistnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy – Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pozwem żądać możemy również ustalenia spełnienia obowiązku ubezpieczenia choćby w przypadku zapłacenia składek, otrzymania polisy, przy jednoczesnym figurowaniu pojazdu w systemie UFG jako nieubezpieczonego (choćby w wyniku omyłki). W tych sytuacjach warto skorzystać z pomocy radcy prawnego.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami Kancelarii na naszym blogu:

https://kancelariasamoszuk.pl/pl/aktualnosci/

r. pr. Karol Tomasz Borkowski